Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

1- Wat is Bijklussen?

Het nieuwe stelsel ‘Bijklussen’ maakt het burgers mogelijk om in de vrije tijd iets bij te verdienen – lastenvrij en met minimale administratie.

Zolang de inkomsten uit bijklussen minder dan 6.000 euro per kalenderjaar bedragen, hoeven er geen bijdragen of belastingen op betaald te worden. Dit plafond geldt voor het geheel aan bijverdiensten in het kader van verenigingswerkdiensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Vanaf januari 2019 ligt voor activiteiten die met sport te maken hebben de limiet op 1.000 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde. Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bijklussen in het kader van het verenigingswerk of diensten van burger aan burger kan alleen als de  bijklusser tot een van de volgende groepen behoort:

 • werknemer die minstens 4/5 werkt,
 • zelfstandige in hoofdberoep,
 • gepensioneerde.

De deeleconomie staat open voor iedereen.

Meer uitleg over het bijklussen, inclusief de geïndexeerde bedragen, is terug te vinden op www.bijklussen.be .

2- Waarop hebben de cijfers betrekking

Alle diensten die geleverd in het kader van het de diensten van burger aan burger of in het kader van verenigingswerk, moeten via de website bijklussen.be worden aangegeven bij de RSZ.

Voor de deeleconomie zijn het de deeleconomieplatformen die de gegevens overmaken aan de FOD Financiën.

De cijfers die we op deze pagina presenteren zijn gebaseerd op de aangegeven activiteiten via bijklussen.be. De deeleconomie maakt dus geen deel uit van de hier gepubliceerde cijfers.

De gegevens die worden geregistreerd voor bijklusactiviteiten zijn eerder beperkt en verschillen naar de aard van de bijklusactiviteit:

 • C2C (Citizen to Citizen): Een privépersoon die bijklust bij een andere privépersoon. Het is de bijklusser die de aangifte doet, de eerste “C” staat dus voor de bijklusser. Het gaat om occasionele diensten, waarbij naast de identificatiegegevens van de klusser en de gebruiker, ook de dag van de prestatie, de activiteit (via keuzelijst) en het afgesproken bedrag wordt gemeld.
 • O2C (Organisation to Citizen): Een privépersoon die bijklust bij een vereniging; de vereniging (=”O”) geeft aan en staat daarom vooraan. Hier gaat het niet alleen om occasionele diensten. Behalve de identificatiegegevens van de klusser en de gebruiker (vereniging), ook de begin- en einddag van de prestaties, de activiteit (via keuzelijst) en het bedrag van de maandelijkse vergoeding (zoals geraamd aan het begin van de bijklusovereenkomst) aangegeven. Na afloop van elke maand geeft de vereniging de reële bedragen voor deze maand door.

In geen van beide stelsels kan dus afgeleid worden hoeveel uren of dagen er bijgeklust wordt. In principe kan wel het aantal dagen berekend worden voor de diensten van burger tot burger, maar zeker bij privélessen wordt vastgesteld dat de gemelde bedrag per activiteit vermoedelijk toch betrekking heeft op meerdere dagen.

3- statistische benadering - Jaarstatistieken

Hier bekijken we wat een persoon-bijklusser allemaal aan klussen doet doorheen het jaar, te koppelen aan persoonlijke en demografische persoonsgegevens. De volgende gegevens worden opgenomen, telkens voor de twee types bijklussen – O2C en C2C:

 • telling van het aantal bijklussers en de ontvangen bedragen naar statuut, leeftijd, woonplaats en activiteit
 • een verdeling per maand van de bijklusactiviteiten,
 • een verdeling van aantal bijklussers per klasse van op jaarbasis ontvangen bedragen

Tabel 1.1 – 1.4: aantal personen per stelsel, statuut, leeftijdskalsse, woonplaats.

 • Unieke personen wil zeggen dat elke persoon maar één keer geteld wordt, ook al heeft hij/zij meerdere types activiteiten uitgevoerd in de beoogde periode.
 • In de tabellen waarin wordt opgesplitst naar stelsel, statuut of type activiteit wordt de persoon meerdere keren geteld als die in meer dan 1 stelsel en/of statuut activiteit werd geregistreerd
 • De bedragen zijn de bedragen die verdiend zijn in het betrokken jaar: bij iemand die een taak aanneemt voor een periode die het jaar overschrijdt (wat vaak voorkomt bij O2C) wordt alleen het bedrag opgenomen voor het deel van de activiteiten dat in het jaar zelf werd uitgevoerd.

Tabel 2 en 3: aantal bijklussers en de betaalde bedragen per type van bijklusactiviteit en per statuut.

In tabel 2 wordt het aantal bijklussers verdeeld volgens het statuut van de bijklusser en in tabel3 ook nog volgens de uitgevoerde bijklusactiviteiten in de twee bijklusstelsels.

 • De activiteiten C2C werden gegroepeerd in vier types, de activiteiten O2C in zes types: een volledig overzicht van deze groeperingen vindt u in bijlage.
 • Als de bijklusser in meer dan 1 stelsel en/of statuut activiteit is geregistreerd, dan wordt deze persoon meerdere keren geteld.

Tabel 4: aantal activiteiten per maand

Tabel 4 maakt een verdere opsplitsing van de activiteiten per maand. Dat laat toe om piekmomenten te detecteren in de activiteiten.

 • Ook hier geldt het principe dat bij iemand die een taak aanneemt voor een periode die de maand(en) overschrijdt (wat vaak voorkomt bij O2C) alleen het bedrag opgenomen voor het deel van de activiteiten dat in de maand zelf werd uitgevoerd. De rest wordt opgenomen in het bedrag van de volgende maand(en), én ook wordt de activiteit daar nog eens geteld.

Tabel 5: Aantal personen per klasse van bijverdiende bedragen

Tabel 5 deelt de personen in in een aantal klassen van op jaarbasis ontvangen bedragen. De tabel is opgesplitst naar stelsel en statuut (5-1) en naar stelsel en type activiteit (5-2). Als een persoon in het jaar bij meerdere gebruikers heeft bijgeklust, worden de bedragen samengeteld om de klasse te bepalen. 

 • De klassen worden ingedeeld in schijven van 500 euro, behalve de eerste, die wegens de vele kleine klusjes opgesplitst is per 250 euro.
 • De bovenste klasse heeft geen bovengrens omdat die varieert door de indexering van de bedragen (zie hiervoor de www.bijklussen.be).
^ Back to Top